โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช :: WWW.PAKPHANANG2.AC.TH
 
ผลการสอบแข่งขันโครงการ Smart Junior ประเภท "วิชาวิทยาศาสตร์" อย่างเป็นทางการ
วิทย์
(40)
0683 ด.ญ. ศศิประภา สุตระ ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 29 1
0402 ด.ญ. ทรงพร จันทร์สุข ป.5 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 2
0203 ด.ญ. วิมลณัฐ หุ้นสวัสดิ์ ป.5 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 3
0204 ด.ช. อนุสรณ์ ศรีแค ป.5 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 3
0205 ด.ช. กิตตินันท์ สามแก้ว ป.5 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 4
0206 ด.ญ. กนกรัตน์ น้ำขาว ป.5 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 5
0207 ด.ช. รัตนศักดิ์ ผาดแผ้ว ป.6 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 8 6
0208 ด.ช. เอกราช นวลขาว ป.5 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 7
0202 ด.ญ. กันยารัตน์ จิตรพงศ์ธร ป.5 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 8
0209 ด.ญ. ปวีณา ล่องฝัน ป.5 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 9
0210 ด.ญ. ฐิติชญา เหมทานนท์ ป.6 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 10
0211 ด.ญ. สโรชา ถนอมสิน ป.5 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 11
0601 ด.ญ. ธัชนก เจริญรูป ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 15 12
0212 ด.ญ. ณัฐชา ถนอมสิน ป.5 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 12
0213 ด.ช. เกียรติศักดิ์ สมพงศ์ ป.6 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 8 13
0602 ด.ช. ณัฐกิตติ์ จันสังสา ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 14
0214 ด.ช. พัทธพล สงวนโรจน์ ป.5 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 20 15
0603 ด.ช. ภูชิสส์ ฤทธิขาบ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 30 16
0215 ด.ช. ปรินทร เปียสี ป.5 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 17
0604 ด.ญ. กรรณิการ์ กลิ่นดี ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 12 18
0605 ด.ช. สมัชญ์ ศรีรัตน์ ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 18
0217 ด.ญ. เพชรไพลิน จิระวรรณ ป.5 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 7 19
0607 ด.ญ. สิริมา สุขสวัสดิ์ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 16 20
0218 ด.ช. ภานุพงศ์ แก้วประสิทธิ์ ป.5 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 22 21
0608 ด.ช. โชติชัย สงค์เกื้อ ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 22
0401 ด.ญ. สุรีรัตน์ แก้วรัตน์ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 16 23
0219 ด.ช. สุรพจน์ บุญฤทธิ์ ป.6 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 24
0220 ด.ช. ภานุเดช รอดแป้น ป.5 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 25
0403 ด.ญ. ฐานิศร อินทมุนี ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 21 26
0221 ด.ญ. กุลธิดา รัตนมณี ป.5 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 27
0404 ด.ญ. จันทร์จิรา จันทร์ชู ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 13 28
0222 ด.ช. ภูมินทร์ บุญไหล ป.6 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 29
0405 ด.ญ. อรพรรณ ชุมพล ป.5 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 30
0406 ด.ช. ชนาธิป เทียนเต้ง ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 17 30
0223 ด.ญ. ปนัดดา ปั้งเอี้ยน ป.5 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 30
0224 ด.ญ. คัทรียา สุขประกอบ ป.5 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 7 31
0606 ด.ญ. ภูริภิชญ์ ธรรมโม ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 18 32
0225 ด.ช. ณัฐภัทร คงเจริญ ป.6 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 6 33
0407 ด.ช. รวิพันธ์ ชูเพชร ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 12 34
0226 ด.ญ. อรอนงค์ ทองสองแก้ว ป.5 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 35
0609 ด.ญ. ณัชญาภรณ์ พูลสวัสดิ์ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 27 36
0408 ด.ญ. เวสิยา เพิงมาก ป.5 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 37
0409 ด.ญ. สมฤดี ขาวสนิท ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 18 38
0610 ด.ญ. วิชุดา ผิวทองงาม ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 8 39
0227 ด.ช. จิระเดช จันทวงศ์ ป.5 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 40
0410 ด.ญ. ร่งนภา เวียงชัย ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 5 41
0611 ด.ช. ธวัชชัย สิทธิศักดิ์ ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 42
0411 ด.ช. ปณชัย ไกรเทพ ป.5 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 42
0228 ด.ญ. เขมิกา อินญา ป.6 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 43
0412 ด.ญ. นภวรรณ์ ชูช่วย ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 23 44
0612 ด.ญ. พชรพร รักษาการ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 26 45
0229 ด.ญ. ไอยดา ภู่ไพรัช ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 20 46
0413 ด.ญ. สุวนันท์ พรมทอง ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 13 47
0613 ด.ญ. สมฤดี โพธิ์ทอง ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 10 48
0230 ด.ช. ปกรณ์ ขาวปลอด ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 49
0414 ด.ญ. พัณณิดา เรืองฤทธิ์ ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 49
0614 ด.ช. อนันต์ บางเมือง ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 50
0231 ด.ช. ศิวกร กีรติพิบูล ป.5 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 51
0415 ด.ญ. ชุดาภา เพ็งจันทร์ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 19 52
0615 ด.ช. อติกานต์ จุลบล ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 29 53
0416 ด.ญ. ปัทมาพร ติสิงห์ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 13 54
0001 ด.ญ. ธมลวรรณ นิสรา ป.6 เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 33 55
0616 ด.ช. กรภัทร์ จันทร์มี ป.6 เทศบาล 1ถนนนครนอก บ่อยาง เมือง สงขลา 31 56
0002 ด.ญ. จุฑารัตน์ โรจนวัฒน์ ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 57
0417 ด.ช. สิริดนย์ พรหมรัตน์ ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 58
0617 ด.ญ. นิติวรรณ เวชภูติ ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 8 59
0418 ด.ช. กษิดิศ มั่นคงดี ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 23 60
0618 ด.ญ. ณัฐสุดา ชลสิทธิ์ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 27 61
0004 ด.ญ. ชาคริยา คชเชนทร์ ป.5 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 8 62
0419 ด.ญ. ณัฐริกา นาคฤทธิ์ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 17 63
0420 ด.ญ. ศรวณีย์ อ่อนน้อม ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 22 64
0003 ด.ญ. ธนพัต โอคง ป.5 วัดปากตรง หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 23 65
0232 ด.ญ. ณัฏจิรา ถือทอง ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 26 66
0619 ด.ญ. ณัฏฐณิชา จันทร์มา ป.5 เทศบาล 1ถนนนครนอก บ่อยาง เมือง สงขลา 15 67
0421 ด.ช. อรรถพล เชื้อบ้านเกาะ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 13 68
0422 ด.ญ. เกษรา สร้อยสุข ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 10 69
0620 ด.ช. พงศธร จันทร์รอด ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 70
0005 ด.ญ. บุษกร ทัศนนิยม ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 23 71
0233 ด.ช. วงษ์ทวี จันทวี ป.5 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 72
0423 ด.ญ. ประฎัชสญา รัตนคช ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 73
0006 ด.ญ. มัณฑนา ศรีสังข์แก้ว ป.6 เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 28 74
0424 ด.ช. ศุภวิทย์ สุขสาร ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 19 75
0621 ด.ญ. สาธิตา แก้วตาทิพย์ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 20 76
0234 ด.ญ. เปรมยุดา แก้วปลายดลอง ป.5 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 77
0425 ด.ช. ทศพร วารี ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 6 78
0007 ด.ญ. ณัฎฐนิช สมเชื้อ ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 16 79
0426 ด.ญ. ภัทรธีรา ปานแย้ม ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 24 80
0622 ด.ญ. วราภรณ์ ชุมทอง ป.5 เทศบาล 1ถนนนครนอก บ่อยาง เมือง สงขลา 10 81
0235 ด.ช. ธนพฤทธิ์ รัตนมณี ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 82
0008 ด.ช. ลิขิต เส้งเสน ป.5 วัดปากตรง หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 83
0427 ด.ญ. รัตติกร รัตนพันธ์ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 84
0623 ด.ญ. อุมาพร ถนอมชู ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 84
0236 ด.ช. จิรายุ ถนอมสิน ป.5 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 85
0428 ด.ญ. พัชรี คงแก้ว ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 15 86
0009 ด.ญ. มณีมณฑ์ ย้อยคุณา ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 27 87
0429 ด.ช. ศักดิ์ครินทร์ เดชพรหม ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 29 88
0624 ด.ญ. กชนิภา ดำจันทร์ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 24 89
0237 ด.ญ. ภัทรนันท์ สุวรรณสุทธิ์ ป.5 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 90
0010 ด.ญ. นัฐมล แก้วคง ป.6 เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 91
0430 ด.ญ. กุลธิดา กุญชรินทร์ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 20 92
0238 ด.ญ. กาญจนา หมวดหยู ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 93
0625 ด.ญ. สิริพรรณ สุพินรัส ป.5 เทศบาล 1ถนนนครนอก บ่อยาง เมือง นครศรีธรรมราช 16 94
0431 ด.ญ. ปาริชาต รัตนพันธ์ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 15 95
0239 ด.ช. ธันยบูรณ์ ดวงแบ ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 96
0432 ด.ช. ดำรงศักดิ์ ประจงไสย ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 97
0626 ด.ญ. สุนิกา พรหมมานนท์ ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 98
0240 ด.ญ. น่านฟ้า เยาวบุตร ป.5 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 32 99
0433 ด.ญ. อารีรัฐ ประเสริฐวรพงศ์ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 20 100
0011 ด.ญ. สิริพร หนูจรเพชร ป.6 เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 31 101
0434 ด.ญ. ศิริกาญจน์ หนูขาว ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 12 102
0012 ด.ญ. ภัณฑิรา ปทุมมณี ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 13 103
0435 ด.ญ. เพ็ญนภา สมใจนึก ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 104
0449 ด.ญ. ปิยนุช เกิดกุญชร ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 105
0241 ด.ญ. ชยาภา นาคะ ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 106
0436 ด.ญ. เกวลี รัตนบุรี ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 13 107
0013 ด.ญ. สุจิตรา เขียวเหลือ ป.5 วัดปากตรง หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 107
0437 ด.ญ. กนกพร ทองทิพย์ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 6 108
0014 ด.ญ. กฤษณี ทรงจิตต์ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 27 109
0438 ด.ช. ธนวัฒน์ ด่านศรีสุข ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 110
0242 ด.ญ. จุฑามาศ อินทนุพัตร ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 111
0439 ด.ญ. ฐิตาภา เพ็ชรสีทอง ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 4 112
0015 ด.ญ. จุฑามาศ รัตนถาวร ป.6 เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 113
0440 ด.ญ. ศุภรัตน์ รัตนสุภา ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 12 114
0441 ด.ญ. สุมลทิรา ความสุข ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 15 115
0016 ด.ญ. มินธิญา ไกรสิทธิ์ ป.6 เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 25 116
0017 ด.ญ. นฤนาฏ จันทร์พงค์ ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 23 117
0243 ด.ช. กันตพงศ์ จริตงาม ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 118
0442 ด.ญ. ณิชารีย์ พรหมบุตร ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 13 119
0443 ด.ญ. วราภรณ์ คงตุก ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 10 120
0444 ด.ญ. ณัฐธิดา อุดมศรี ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 20 121
0445 ด.ช. เอกชัย เพชรสีทอง ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 22 122
0018 ด.ช. เจษฎาภร สุวรรณพันธ์ ป.5 วัดปากตรง หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 20 123
0019 ด.ญ. ตรีตา เทน ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 27 124
0446 ด.ช. ธนพล ผลอินทร์ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 12 125
0244 ด.ช. ปฏิวัติ พัฒน์ทอง ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 20 126
0020 ด.ช. เกริกฤทธิ์ จดจำ ป.6 เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 24 127
0447 ด.ช. สุวิศิษฏ์ ด่านศรีสุข ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 128
0021 ด.ญ. ชลิตา นพเช้า ป.6 เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 26 129
0448 ด.ญ. อัจฉรีย์ พุ่มมณี ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 21 130
0450 ด.ช. บาซิล อาดำ ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 27 131
0451 ด.ญ. บุญญธิดา ปทุมมณี ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 24 132
0452 ด.ช. ภูธเรศ คารมดี ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 21 133
0453 ด.ญ. ประภาพร นาวาทอง ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 29 134
0216 ด.ญ. นลพรรณ สิทธิศักดิ์ ป.6 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 8 135
0454 ด.ญ. ชุติมา อ่อนเกตุพล ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 19 136
0455 ด.ญ. ฐิติยา นาควงศ์ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 13 137
0456 ด.ญ. อุษณีย์ หอมนุ่น ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 30 138
0245 ด.ญ. อัมมิกา สัตถาพร ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 139
0457 ด.ญ. กนกวรรณ จันทมาศ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 17 140
0246 ด.ช. อริยวรรต วรภ้กดี ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 140
0458 ด.ญ. รัตฑิกาญ แก้วสาหัด ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 11 141
0247 ด.ญ. กัญญาพัชร คงแดง ป.5 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 142
0459 ด.ญ. ลลิตพรรณ ช่วยสมบัติ ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 28 143
0460 ด.ช. สหัสชัย จินดานคร ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 17 144
0461 ด.ญ. วราทิพย์ รัตนสุภา ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 17 144
0462 ด.ญ. ภัทรพร สินสุวรรณ ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 145
0248 ด.ญ. กวินนาถ ศรีกาญจน์ ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 146
0463 ด.ช. พรหมพิริยะ ไชยศร ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 22 147
0022 ด.ญ. ณัฎฐณิชา อินทร์ชัย ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 148
0464 ด.ญ. ชลธิชา วงค์พิพันธ์ ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 20 149
0249 ด.ช. พัชร ปาณะพงศ์ ป.5 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 150
0465 ด.ญ. นภัสสร เวชสาร ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 28 151
0023 ด.ญ. มณฑาทิพย์ สุระทัด ป.6 วัดปากตรง หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 23 152
0466 ด.ช. เนติ แซ่โง้ว ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 18 153
0505 ด.ช. ธีรภัทร รัตนพันธ์ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 18 153
0024 ด.ญ. ฐาปนีย์ สุเมธีทวีวุฒิ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 0 154
0467 ด.ญ. ขนิษฐา นาควิโรจน์ ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 155
0025 ด.ช. ผดุงศักดิ์ จันทร์เกิด ป.5 เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 156
0251 ด.ช. เดชา ชำนาญส่ง ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 157
0468 ด.ญ. เมษารักษ์ ปักษี ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 26 158
0027 ด.ญ. ทีปกร ธรฤทธิ์ ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 159
0469 ด.ช. สิวโรจ แป้นประดิษฐ์ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 31 160
0028 ด.ญ. ศศิวิมล เพียรแสวง ป.6 วัดปากตรง หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 161
0470 ด.ญ. ธัญลักษณ์ สิทธิสาร ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 17 162
0471 ด.ญ. กันติชา โยธารักษ์ ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 23 163
0250 ด.ญ. วิสาข์รินี มณีสงค์ ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 164
0026 ด.ญ. สุรัลชนา เย็นใจ ป.6 เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 21 165
0472 ด.ญ. รัญชน์ญาณี เฉลิมเมือง ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 24 166
0473 ด.ญ. กรกนก คงเรือง ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 17 167
0252 ด.ญ. เกศศิณี จันทร์นวล ป.5 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 168
0474 ด.ญ. อังคณา วงศ์ประชา ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 19 169
0029 ด.ญ. อรจิรา มีล่อง ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 35 170
0475 ด.ญ. เอมอร ศรีปากแพรก ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 24 171
0030 ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ จันทศรี ป.6 วัดสองพี่น้อง หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 19 172
0253 ด.ญ. สิริประภา นกเส้ง ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 26 173
0476 ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ อินทร์ทอง ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 10 174
0031 ด.ญ. แพรทอง ประทุมทอง ป.6 เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 26 175
0035 ด.ญ. สุธิตา คงทอง ป.5 วัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 176
0477 ด.ญ. สุชานันท์ ปัญจาระ ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 177
0254 ด.ญ. ธราทิพย์ ญาติจันทึก ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 178
0478 ด.ญ. ณัฐวดี ดำเกลี้ยง ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 21 179
0032 ด.ญ. เกสรินทร์ นวลนิ่ม ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 16 180
0479 ด.ญ. ศศินา ศรีปาน ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 13 181
0033 ด.ช. สกุลวัฒน์ รอดแป้น ป.6 วัดปากตรง หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 24 182
0480 ด.ญ. ฐิติพร สุวรรณลออ ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 183
0255 ด.ญ. สตรีวิชญ์ ปรานช่วย ป.5 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 183
0034 ด.ญ. สุรัสวดี อักษรถึง ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 33 184
0036 ด.ญ. ณัชชา ปานขำ ป.6 เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 25 185
0627 ด.ช. กฤษกรณ์ พนังนิตินันท์ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 28 186
0682 ด.ญ. ลินดา นากพรม ป.6 เทศบาลวัดศรีทวี ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 31 187
0256 ด.ญ. ปาริฉัตร ปลอดชูแก้ว ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 19 188
0684 ด.ช. ณัฐวุฒิ หนูเอี่ยม ป.5 เทศบาลปากพนัง๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 189
0257 ด.ญ. เกศสิณี รักงาม ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 190
0685 ด.ช. นพกร เยาว์เหมือน ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 32 191
0258 ด.ญ. ศิรินทร์ ปาณะพงศ์ ป.5 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 192
0481 ด.ญ. พรหมพร สังข์แก้ว ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 17 193
0628 ด.ช. ปัณณ์ ไพชำนาญ ป.6 เทศบาล 2อ่อนอุทิศ บ่อยาง เมือง สงขลา 26 194
0686 ด.ญ. สายใจ โชติมาศ ป.6 เทศบาลวัดศรีทวี ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 26 194
0482 ด.ญ. ภาวิณี กล่ำทองสุข ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 11 195
0259 ด.ญ. วิภารัตน์ คลิ้งคล้าย ป.5 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 196
0483 ด.ญ. สุตาภัทร อ่ำปลอด ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 197
0260 ด.ช. นที ปานอ่อน ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 22 198
0629 ด.ญ. ศรัญญา จิตถนอม ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 199
0687 ด.ช. เขตธนะ ถนนทิพย์ ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 34 200
0484 ด.ญ. ปรานต์ เมืองไทย ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 25 201
0261 ด.ญ. พรปวีณ์ ไทรทองคำ ป.5 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 202
0037 ด.ญ. ปัญจมา จริตงาม ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 13 203
0485 ด.ช. สัมฤทธิ์ ฤทธิ์ช่วยรอด ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 24 204
0688 ด.ญ. อนุธิดา แถมเดช ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 205
0262 ด.ญ. ศรัณยรัตน์ เสน่ห์มิตร ป.5 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 206
0486 ด.ช. อภิสิทธิ์ สุขยิ่ง ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 20 207
0038 ด.ญ. สุกัญณี กลั่งเนียม ป.6 วัดปากตรง หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 28 208
0487 ด.ญ. ภัทราวดี ขุนชัย ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 22 209
0689 ด.ญ. ตรีชฎา ล่องสุข ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 32 210
0039 ด.ญ. อภิชญา ชอบผล ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 28 211
0263 ด.ช. ณวรรธน์ ด่านนพกุล ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 212
0631 ด.ช. ชาตินรินทร์ สุวรรณรัตน์ ป.6 เทศบาล 2อ่อนอุทิศ บ่อยาง เมือง สงขลา 23 213
0488 ด.ญ. ราชาวดี รัตโนปการ ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 19 214
0489 ด.ญ. ฉันชนก อินนุพัฒน์ ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 26 215
0264 ด.ช. ณัฐพงศื เลาหวณิช ป.5 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 216
0490 ด.ช. ปรินทร เมืองสุวรรณ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 22 217
0265 ด.ญ. นาถวดี พุ่มดำ ป.5 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 218
0630 ด.ญ. ชุติมณฑน์ ประทุมมณี ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 30 219
0491 ด.ช. กฤษฎา ล่องจ้า ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 23 220
0040 ด.ช. รัตนพล เพ็ญเกิด ป.5 วัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 221
0266 ด.ญ. ศุภมาส กู้เมือง ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 222
0632 ด.ญ. รัชนก สุขแพง ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 223
0492 ด.ช. พุฒิเมธ เที่ยงธรรม ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 24 224
0267 ด.ญ. ศิโรรัตน์ ทองขาว ป.5 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 225
0633 ด.ญ. วรวรรณ ส่งทวน ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 24 226
0268 ด.ญ. ปวีณ์นุช สุขแจ่ม ป.5 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 227
0269 ด.ญ. กัญจนพร สุขแจ่ม ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 227
0493 ด.ช. สุทธิศักดิ์ ชนะสิทธิ์ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 10 228
0634 ด.ช. จิรายุส รัตนา ป.5 เทศบาล 2อ่อนอุทิศ บ่อยาง เมือง สงขลา 16 229
0270 ด.ญ. กัณฑิมา บุญมาศ ป.5 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 230
0635 ด.ญ. กัลยรัตน์ แก้วนก ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 231
0494 ด.ญ. ศุภภัค พันธรังสี ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 15 232
0041 ด.ญ. วณิชยา วิเชียรนพวงศ์ ป.6 เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 28 233
0271 ด.ช. ดุสิต คงปาน ป.5 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 234
0495 ด.ญ. มนัญชยา เกตุคง ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 235
0042 ด.ญ. รัชนี ปัญญาสะ ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 16 236
0272 ด.ช. ชนาธิป เกิดสิน ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 19 237
0636 ด.ญ. ปานใจ โชติประดิษฐ์ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 27 238
0496 ด.ช. เชาวนนท์ รัตนพันธ์ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 18 239
0043 ด.ญ. วริสรา พลสิทธิ์ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 0 240
0273 ด.ญ. จิรฐา วัชรสวัสดิ์ ป.5 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 241
0497 ด.ญ. พรรณพร มณีฉาย ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 15 242
0637 ด.ช. วิชญะ นัคเร ป.5 เทศบาล 2อ่อนอุทิศ บ่อยาง เมือง สงขลา 34 243
0690 ด.ญ. บุสรารัตน์ ปรีชา ป.6 เทศบาลวัดศรีทวี ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 26 244
0498 ด.ช. อภิสิทธิ์ ชุมทอง ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 245
0274 ด.ญ. ศศิธร จีนประสม ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 33 246
0638 ด.ญ. ธันยภรณ์ พรหมมา ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 8 247
0499 ด.ช. ขจรพงศ์ นพกาศ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 19 248
0275 ด.ญ. จิรวรรณ จู้สวัสดิ์ ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 249
0500 ด.ช. ภูริทัต รัตนบุรี ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 16 250
0639 ด.ช. ศาสตรา บุญล้อม ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 25 251
0501 ด.ช. กรกช กูบกระโทก ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 252
0276 ด.ญ. วิลาสินี ชูฏิสุทธิ์ ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 253
0640 ด.ญ. มัณฑินี นาควารี ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 254
0502 ด.ช. พิพัฒน์ ทิพย์ปาน ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 22 255
0503 ด.ช. กันต์ศักดิ์ ธีระโชติ ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 12 256
0277 ด.ญ. จุฑามาศ ชูประดิษฐ์ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 31 257
0504 ด.ช. ณัฐวุฒิ สุขมาก ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 258
0278 ด.ญ. ลัลนา ตันประยูร ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 259
0506 ด.ช. วรโชติ คำปัน ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 260
0507 ด.ช. สิทธิโชค เขียวรอด ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 261
0279 ด.ช. คมกฤช พรมอ่อน ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 21 262
0508 ด.ญ. สุคนธรัตน์ ทิพย์รัตน์ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 18 263
0641 ด.ญ. ศิริภรณ์ ปัญจสุวรรณ ป.6 เทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง บ่อยาง เมือง สงขลา 18 263
0509 ด.ญ. ศิริรัตน์ อัยราคม ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 8 264
0280 ด.ญ. แพรพลอย ฟักทอง ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 34 265
0510 ด.ญ. เจนจิรา การดี ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 6 266
0642 ด.ญ. พัชรี บุญชูวงศ์ ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 19 267
0511 ด.ช. ธรรณพ์ธร จันทร์อุดม ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 16 268
0643 ด.ช. ณัฐภัทร คงจันทร์ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 34 269
0691 ด.ญ. ชนิกานต์ หนุช่วย ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 32 270
0512 ด.ญ. ลภัสรดา เพชรพรม ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 13 271
0513 ด.ช. ธนวัฒน์ คงไสยะ ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 272
0644 ด.ญ. นนิษฐา แซ่นะ ป.6 เทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง บ่อยาง เมือง สงขลา 19 273
0692 ด.ญ. กานต์รวี คำแก้ว ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 274
0514 ด.ช. ธนกฤต ครุฑเพ็ชร ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 24 275
0645 ด.ญ. มัณฑนา ขาวขวงศ์ ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 276
0693 ด.ญ. ปรัชยา สมอารีย์ ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 30 277
0515 ด.ญ. ศิริลักษณ์ บุญดำรงค์ ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 17 278
0516 ด.ญ. วริศรา รัตน์แก้ว ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 7 279
0646 ด.ญ. พาขวัญ ลิ่มตระกูล ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 22 280
0694 ด.ญ. อุบลวรรณ ส่งแสง ป.6 เทศบาลวัดศรีทวี ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 29 281
0517 ด.ญ. วทันยา แสงบรรจง ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 282
0518 ด.ญ. สุทธิ์ธิดา ไหมศรีกรด ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 11 283
0695 ด.ญ. ธัญชนก รัตนพร ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 36 284
0519 ด.ช. ภคพงษ์ ชินวงศ์ ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 285
0696 ด.ญ. สุนันทา บูรณะพล ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 286
0520 ด.ช. ณัฐวุฒิ เทพธานี ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 22 287
0710 ด.ญ. พีรพร ขนพิบูล ป.5 เทศบาลวัดศรีทวี ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 26 288
0697 ด.ช. จารุวิทย์ ฝั่งชลจิตต์ ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 34 289
0698 ด.ญ. สุดารัตน์ ปรีชาการ ป.5 เทศบาลวัดศรีทวี ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 27 290
0699 ด.ช. พลกฤษณ์ แสงอาวุช ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 33 291
0700 ด.ช. พลพิพัฒน์ หงษ์เกิด ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 292
0701 ด.ญ. นันทภัทร ทองฉิม ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 22 293
0702 ด.ญ. อาภาภรณ์ มีทอง ป.5 เทศบาลวัดศรีทวี ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 27 294
0703 ด.ญ. วนิดา แหละยุหีม ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 26 295
0704 ด.ญ. ณัฐกมล เดชเดชะ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 15 296
0705 ด.ญ. อารียา คงกิ่ง ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 28 297
0706 ด.ญ. ณิชนันท์ กาจนะ ป.5 เทศบาลวัดศรีทวี ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 25 298
0707 ด.ญ. เณรี ภัญโญประการ ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 28 299
0708 ด.ญ. ปัทมาพร โอพั้ง ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 8 300
0709 ด.ญ. สุชาวดี บุญชู ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 25 301
0711 ด.ญ. ปัทมานันท์ อิ่มทรัพย์ ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 33 302
0712 ด.ญ. พรชิตา ขำเกิด ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 8 303
0713 ด.ญ. พิมลวรรณ ไชยผดุง ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 29 304
0714 ด.ญ. เพ็ญนภา บัวคง ป.5 เทศบาลวัดศรีทวี ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 30 305
0715 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ เทวเดช ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 27 306
0716 ด.ญ. จุฑามาศ เรืองจันทร์ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 7 307
0717 ด.ญ. กรกนก ลือชารักษ์ ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 32 308
0521 ด.ช. วัฒนวิชญ์ เจริญพงษ์ ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 15 309
0718 ด.ญ. ฟาริดา มานะจิตต์ ป.5 เทศบาลวัดศรีทวี ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 26 310
0281 ด.ช. สิรภัทร สกุลรัตน์ ป.5 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 19 311
0719 ด.ญ. สุวมน ธรฤทธิ์ ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 24 312
0282 ด.ญ. อรทัย สุดภู่ทอง ป.5 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 4 313
0522 ด.ญ. พัชริดา โภคา ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 314
0720 ด.ช. เจนณรงค์ คลอดศรีเพ็ง ป.5 เทศบาลปากพนัง๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 26 315
0523 ด.ช. อภิสิทธิ์ ศรีตระเวร ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 316
0524 ด.ช. สุประชา หนูจันทร์ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 317
0721 ด.ญ. ณัฐมล คล้ายบ้านใหม่ ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 30 318
0525 ด.ญ. กมลทิพย์ หนูเอียด ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 319
0526 ด.ญ. สุภัสสรา พัฒนเชียร ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 320
0722 ด.ญ. กัณฑิมา แซ่ล้อ ป.5 เทศบาลวัดศรีทวี ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 24 321
0527 ด.ช. วีรไท โกมล ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 322
0528 ด.ช. ศิวกร บุญญาปฏิภา ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 21 323
0283 ด.ญ. สชานันท์ ถาวรสุข ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 32 324
0529 ด.ญ. เยาวลักษณ์ สุขสาร ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 325
0530 ด.ญ. จิรัชญา รัตนพันธ์ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 17 326
0284 ด.ญ. อุบลวรรณ ปัญจาระ ป.5 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 327
0723 ด.ญ. โบษิตา รัฒนสิทริ์ ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 28 328
0531 ด.ญ. ศรีชนาภา สมใจนึก ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 329
0532 ด.ช. ศราวิน เสนีย์ ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 7 330
0285 ด.ญ. พรนภัส สุขะรมย์ ป.5 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 331
0724 ด.ญ. ณัฐริดา หนูตะพงศ์ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 7 332
0533 ด.ญ. สุชาวดี เอกบริหาร ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 333
0286 ด.ญ. ภัทรธิดา ฟองงาม ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 30 334
0534 ด.ญ. ณัฐกานต์ แคล้วบาล ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 335
0535 ด.ช. เมธี ลุยจันทร์ ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 8 336
0287 ด.ญ. อรปรียานุช น้ำทอง ป.5 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 19 337
0536 ด.ญ. มาริษา ชะนูดหอม ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 16 338
0288 ด.ช. ดลนุกฤษฐ์ สถิรกุล ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 27 339
0537 ด.ญ. วีรินท์ สุทธิชาติ ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 340
0289 ด.ญ. ชนัญธิดา รักบำรุง ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 34 341
0538 ด.ญ. ศุภธิดา จันระดา ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 342
0290 ด.ช. พิทยุตม์ พลพันธ์ ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 25 343
0539 ด.ญ. อัจจิรา มัคสิงห์ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0 344
0540 ด.ญ. พนารัตน์ กาลา ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 345
0541 ด.ญ. ยลวรรณ วิทวัสสุนทร ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 346
0542 ด.ญ. สิริพร โสดา ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 18 346
0725 ด.ช. สิทธิชาติ รุ่งเพ็ชร ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 29 347
0543 ด.ญ. มาริษา หาญทองคำ ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 348
0544 ด.ช. ธนวัฒน์ รัตนถาวร ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 349
0291 ด.ญ. แก้วประกายมุก บุญญาปฏิภา ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 20 350
0726 ด.ญ. สิรินาถ ทรัพย์มั่นคง ป.5 เทศบาลวัดศรีทวี ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 21 351
0545 ด.ช. ธนาคาร สุทธิเกิด ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 13 352
0546 ด.ช. อภิสิทธิ์ คงสุวรรณ์ ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 353
0292 ด.ญ. พรชิตา สมัคธรรม ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 27 354
0547 ด.ญ. ณัฐณิชา สุวรรณสังข์ ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 355
0548 ด.ญ. ธิดาแก้ว เกสรินทร์ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 356
0727 ด.ช. กษิดิศ หนูทอง ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 29 357
0293 ด.ญ. สุพัตรา ไพศาล ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 20 358
0549 ด.ช. วิชยุตม์ เสนาภักดิ์ ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 359
0294 ด.ช. นัจมีย์ ศศิธร ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 22 360
0728 ด.ญ. สุพัชชา แดงเอียด ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 361
0550 ด.ช. วรรัตน์ เพชรสุวรรณ ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 19 362
0295 ด.ญ. กานต์สิรี แก้วมรกต ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 29 363
0551 ด.ช. สุริยา บุญชูดวง ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 18 364
0729 ด.ช. ศุกมลชัย วิเชียรทอง ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 31 365
0296 ด.ญ. พิมพิศา จันทร์นุ่น ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 33 366
0730 ด.ญ. ชุติมา โอราศาสตร์ ป.5 เทศบาลวัดศรีทวี ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 27 367
0297 ด.ญ. ศิวนาฎ วิเชียร ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 20 368
0552 ด.ช. ณัฐวุฒิ พึ่งแย้ม ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 25 369
0731 ด.ช. ธีธัช แก้วเกตุ ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 28 370
0298 ด.ญ. ชญานิศ ชาญชล ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 29 371
0553 ด.ญ. หทัยทัต รัตนจำนอง ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 20 372
0732 ด.ช. ปฐวี หอมนุ่น ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 373
0554 ด.ช. ภูวงษ์ พูลสวัสดิ์ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 25 374
0299 ด.ช. ปกรณ์ ฐานะวัฒนา ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 20 375
0733 ด.ช. ไชยรัตน์ บุณยเกียตริ ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 26 376
0300 ด.ญ. จิตติมา แก้ววิเศษ ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 26 376
0555 ด.ญ. ณัฐริกา แก้วทอง ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 377
0556 ด.ช. วรดร บุตรเวช ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 378
0301 ด.ญ. ณิชมน วงศ์กำภู ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 28 379
0734 ด.ญ. ชลิดา จันท์นรารักษ์ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 380
0557 ด.ญ. ขวัญชนก เลียบวงศ์ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 16 380
0558 ด.ญ. ปุญชรัศมิ์ รอดศรี ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 19 381
0735 ด.ช. สุพสิฐ ยกทวน ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 34 382
0559 ด.ญ. ปรมาภรณ์ ลือแล้ว ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 383
0560 ด.ช. สันติโชค สุมงคล ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 19 384
0736 ด.ญ. ธนพัด จันทร์แก้ว ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 385
0647 ด.ญ. อริสา พูลสวัสดิ์ ป.6 เทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง บ่อยาง เมือง สงขลา 21 386
0737 ด.ช. เป็นไท รักหวาน ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 31 387
0586 ด.ญ. พรชนก อิสสระ ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 388
0648 ด.ญ. อรอนงค์ เผือกผ่อง ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 6 389
0302 ด.ช. ศุภมาตย์ อยู่เถาว์ ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 31 390
0587 ด.ช. เจตวัฒน์ นุ่นอ่อน ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 391
0649 ด.ญ. กวิสรา ชัยณรงค์ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 34 392
0303 ด.ช. ปรมินทร์ ศีรินทร์นนท์ ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 22 393
0738 ด.ญ. พัสวี สุวรรณลออ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 394
0650 ด.ช. ชานน ถานะ ป.5 เทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง บ่อยาง เมือง สงขลา 35 395
0304 ด.ญ. ปรีชญา แก้วพวง ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 30 396
0651 ด.ญ. ฐิติมา บุญประเสริฐ ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 397
0739 ด.ช. วรรัฒน์ ศรีคงมาก ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 28 398
0652 ด.ญ. อภิชญา เรืองรอง ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 26 399
0305 ด.ช. อดิพงศ์ เพ็งทอง ป.6 วัดทะเลปัง หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 20 400
0740 ด.ช. ศตกร นิมิตรสมสกุล ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 401
0588 ด.ญ. ธัญญาเรศ ผาสุข ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 11 402
0306 ด.ญ. ศิริพิชา ลิ่มพานิชย์ ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 403
0589 ด.ช. มงคล ทองลูกแก้ว ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 404
0741 ด.ช. สตติพม ศักดิเกิด ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 405
0653 ด.ญ. ณัฐมน เพ็ชรสัจจะ ป.6 เทศบาล 4 บ้านแหลมทราย บ่อยาง เมือง นครศรีธรรมราช 23 406
0590 ด.ญ. พัชรี ธรรมนพรัตน์ ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 407
0742 ด.ญ. ปรีชาบดี ใจดี ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 8 408
0307 ด.ญ. ปรียานุช นกฉลาด ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 25 409
0654 ด.ญ. ชมพูนุช แก้วมณี ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 410
0591 ด.ญ. ศศิวรรณ ตันซุ่นหิ้น ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 19 411
0592 ด.ช. แสนชัย คงแป้น ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 412
0743 ด.ช. นนทพัทร์ แปลงรัตน์ ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 19 413
0308 ด.ช. ฉัตรชัย ดำคล้าย ป.5 วัดทะเลปัง หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 16 414
0655 ด.ญ. นฤมล แซ่จิว ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 25 415
0593 ด.ช. ธีรภัทร์ ขุนใหม่ ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 416
0594 ด.ญ. ณัฐวดี คำปล้อง ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 23 417
0309 ด.ญ. ชนาพร นิลพันธุ์ ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 418
0744 ด.ช. ณัฐวิทย์ รจิรไพบูลย์ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 418
0595 ด.ช. ชัยพงษ์ คีรีศรี ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 419
0656 ด.ญ. ญาตาวี คุนิอาจ ป.6 เทศบาล 4 บ้านแหลมทราย บ่อยาง เมือง สงขลา 25 420
0310 ด.ช. ปณิธิ เพชรมณี ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 24 421
0745 ด.ญ. นารา นิลอุบล ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 422
0657 ด.ญ. ชุติมา แก้วมณี ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 423
0596 ด.ญ. วาสนา นาคสงค์ ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 424
0201 ด.ญ. อินทิรา ตุดเอียด ป.5 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 424
0597 ด.ญ. นาตยา เชาวลิต ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 16 425
0311 ด.ช. ธรรมนคร ด่านวัฒนา ป.6 หัวไทร(เรือนประชาบาล) หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 27 426
0658 ด.ญ. กนกวรรณ คงทน ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 27 426
0746 ด.ญ. กัญญรัตน์ ไชยณรงค์ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 427
0312 ด.ญ. ชุติกาญจน์ รัตนวิไลย ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 428
0747 ด.ญ. พรทิพา แดงงาม ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 429
0044 ด.ช. วรพจน์ เพชรฤทธิ์ ป.5 วัดแหลมตะลุมพุก แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 430
0659 ด.ช. เกียรติศักดิ์ ดำชาวเกาะ ป.6 เทศบาล 4 บ้านแหลมทราย บ่อยาง เมือง สงขลา 22 431
0313 ด.ญ. ศิขรินทร์ แซ่ลือ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 24 432
0045 ด.ญ. สุภาวดี ศักดิ์จ้าย ป.5 วัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 19 433
0748 ด.ญ. เข็มทอง เพ็ชรแก้ว ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 434
0314 ด.ช. สิทธิ ประสิทธากรณ์ ป.6 หัวไทร(เรือนประชาบาล) หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 13 435
0660 ด.ญ. วรรณกานต์ คำทองเสน ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 436
0046 ด.ช. สิทธิกร หีดแก้ว ป.6 เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 19 437
0749 ด.ช. ธณัช รัตนมงคลถาวร ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 438
0315 ด.ช. ศิวกร เสรีวิวัฒนา ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 438
0661 ด.ช. นราธิป พิศสุวรรณ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 23 439
0047 ด.ญ. สรินญา ไข่ช่วย ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 440
0316 ด.ช. ชัชพงศ์ เนื้อเขียว ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 24 441
0750 ด.ญ. สิรินภา จิยะเพชร ป.5 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 18 442
0048 ด.ช. รามณรงค์ ศรีวิไล ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 26 443
0317 ด.ญ. อุนาโลม แก้วขลิบ ป.6 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 444
0662 ด.ญ. ศิโรวรรณ สกูลหรัง ป.6 เทศบาล 4 บ้านแหลมทราย บ่อยาง เมือง สงขลา 23 445
0318 ด.ญ. นันธมน รมยานนท์ ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 446
0751 ด.ช. แทนไทย ห่ออุ้ม ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 21 447
0049 ด.ญ. ชวิศา แพรกนกแก้ว ป.5 วัดแหลมตะลุมพุก แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 8 448
0319 ด.ญ. กุลณัฐ สาริกภูติ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 32 449
0752 ด.ญ. ณัฐนรี วรรณมาศ ป.5 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 12 450
0050 ด.ญ. พัชราภรณ์ ช่วยไทย ป.5 วัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 451
0320 ด.ญ. สโรชา แซ่ลิ่ม ป.6 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 452
0663 ด.ช. เอกมงคล ขุนไกร ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 453
0753 ด.ช. กิตินันท์ ทองอ่อน ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 454
0051 ด.ญ. ณัฐณิชา จำปา ป.6 เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 26 455
0664 ด.ช. วาริช กาญจนะ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 26 455
0754 ด.ญ. ณัทราพร สังข์ทอง ป.5 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 17 456
0052 ด.ช. พศุตม์ วาระเพียง ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 13 457
0665 ด.ช. ศิริกร ศรีไพรินทร์ ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 458
0755 ด.ญ. หนัยชนก หนูเรือง ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 459
0321 ด.ญ. นันทิกานต์ ส่องแสงรักษ์ ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 460
0666 ด.ญ. มิณฑิรา มัคคีรี ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 26 461
0756 ด.ญ. ปรีชญา เปาะทองงคำ ป.5 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 18 462
0322 ด.ญ. โสรญา มากเอียด ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 22 463
0757 ด.ญ. วรินทร อักษรศรี ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 31 464
0667 ด.ญ. กีรติ ขำช่วย ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 465
0323 ด.ญ. จันทร์จิรา รัตนประทุม ป.6 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 465
0758 ด.ญ. ชไมพร สามล ป.5 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 15 466
0668 ด.ญ. นัฏฐณิชา เภรีฤกษ์ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 25 467
0324 ด.ญ. ชนินาถ โอมาก ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 468
0759 ด.ญ. รุจิรา จิรสถาพร ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 469
0325 ด.ญ. ธนภรณ์ ศรีอินทร์ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 31 470
0760 ด.ช. ธนวัฒน์ แก้วประจุ ป.5 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 8 471
0326 ด.ญ. ภ้ทรวดี ถือทอง ป.6 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 472
0327 ด.ญ. ปฤชยีนต์ เพ็ชรหนองชุม ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 29 473
0328 ด.ญ. จันทริยา มัคราช ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 21 474
0761 ด.ญ. ปาริชาติ สุวรรณพงศ์ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 475
0329 ด.ญ. กนกวรรณ สิทธิรัตน์ ป.6 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 476
0669 ด.ญ. วิลาวัลย์ สงพราหมณ์ ป.5 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 477
0762 ด.ช. ปฎิณมา ชูสุวรรณ ป.5 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 13 477
0330 ด.ญ. สลิลทิพย์ แอบพล ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 478
0763 ด.ญ. อรทัย รัตนวิโรจน์ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 479
0670 ด.ญ. กฤติกาญจน์ เกตุกัญหา ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 25 480
0764 ด.ช. นันทวัฒน์ พระสงค์ ป.5 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 17 481
0331 ด.ญ. ปิยะวรรณ หมวดเมือง ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 29 482
0332 ด.ช. ไชยพร เขียวขาว ป.6 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 483
0671 ด.ช. ณัฐวุฒิ สุวรรณเหม ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 484
0333 ด.ญ. จิรัสสา สังสุข ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 19 485
0334 ด.ญ. หนึ่งฤทัย รัตนพันธ์ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 24 486
0672 ด.ญ. กนิษฐภัทร์ ศากยโรจน์ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 28 487
0765 ด.ญ. ณัฐริดา สมประสงค์ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 488
0053 ด.ช. ก้อง กาญจนโสภณ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 0 489
0335 ด.ช. สหรัฐ รอดพิรุณ ป.5 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 490
0766 ด.ญ. อมลวรรณ ณ นคร ป.5 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 14 490
0336 ด.ญ. ชุติภา กำเนิดว้ำ ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 23 491
0054 ด.ญ. กนกวรรณ ขุนขัง ป.5 วัดแหลมตะลุมพุก แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 492
0767 ด.ช. อภิสิทธ์ มากสังข์ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 493
0337 ด.ญ. วรกานต์ สังข์ชุม ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 28 494
0768 ด.ญ. รุจิรา ขนอม ป.5 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 15 495
0055 ด.ช. ปฐมพงศ์ สุคตะ ป.5 วัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 496
0338 ด.ญ. เจนจิรา เส้งโสด ป.5 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 497
0056 ด.ญ. สิริอร หนูชูชาติ ป.6 เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 24 498
0769 ด.ญ. ณัฐตวรรณ์ ศรีพนัง ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 499
0598 ด.ช. อัครพงศ์ บุญเกิด ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 24 500
0339 ด.ญ. จิราพร กำเนิดว้ำ ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 501
0599 ด.ญ. ศิริวรรณ หอมหวล ป.5 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 502
0340 ด.ญ. ภัทรวรรณ ขวัญแสง ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 21 503
0600 ด.ญ. เสาวลักษ์ ขุนมะลิ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 18 504
0673 ด.ช. ดนุสรณ์ เรืองศรี ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 505
0341 ด.ญ. นัฐนรี รูแจ้ง ป.5 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 8 506
0057 ด.ช. ศุภมิตร ทองกระจ่าง ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 23 507
0561 ด.ญ. อัญชิษฐา แสงอัคคี ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 20 508
0342 ด.ญ. พิมชนก นิ่มเรือง ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 509
0562 ด.ญ. กนกนาฎ พืชภูมิ ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 510
0058 ด.ญ. อรทัย ฉิมทองเรือง ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 30 511
0343 ด.ญ. พิณกนก คุ้มรอด ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 25 512
0563 ด.ช. ขันติชัย สินทอง ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 20 513
0674 ด.ญ. งามผ่อง นาวารัตน์ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 21 514
0059 ด.ญ. รัตนา รักสนิท ป.5 วัดแหลมตะลุมพุก แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 515
0564 ด.ช. กิตติพันธ์ ติ้วทอง ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 21 516
0344 ด.ญ. กฤตพร สุกกระ ป.5 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 517
0565 ด.ช. ธนชิต หล่อสมฤดี ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 518
0060 ด.ญ. ปิยดา ศักดิ์เกิด ป.5 วัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 519
0345 ด.ญ. ศศิภักดิ์ ศิริกระจ่าง ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 19 520
0675 ด.ช. ณัฐดนัย ช่อผูก ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 521
0566 ด.ญ. ศยามล สุคนธมัท ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 8 522
0346 ด.ญ. ฝนแก้ว เกิดเมืองเล็ก ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 24 523
0567 ด.ญ. ธัญปวัน คำปล้อง ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 19 524
0061 ด.ญ. จรัสศรี ระเห็ดหาญ ป.6 เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 32 525
0568 ด.ญ. วรรณภา สุขคะตะ ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 526
0347 ด.ช. ธนภัทร์ บุญสัย ป.5 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 527
0569 ด.ช. สิทธินันท์ เค็งสม ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 5 528
0676 ด.ญ. ธนพร ศักดิ์ณรงค์ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 24 529
0348 ด.ญ. ชญานิศ แสงสุขจิตร์ ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 530
0062 ด.ช. ธนพันธ์ โมรา ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 16 531
0570 ด.ญ. ณัฏฐณิชา บุญจงค์ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 16 531
0677 ด.ญ. เสาวนีย์ สุขคตะ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 532
0063 ด.ญ. ริษฎา บุญช่วย ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 24 533
0571 ด.ญ. สุพรทิพย์ ทองเรือง ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 534
0349 ด.ญ. สุดารัตน์ จันทร์เสี้ยวรัศมี ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 25 535
0678 ด.ช. ปิยะพันธ์ แก้วสีขาว ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 28 536
0064 ด.ช. อานนท์ เกื้อทอง ป.6 วัดแหลมตะลุมพุก แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 537
0572 ด.ญ. ปาริฉัตร คงศาลา ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 22 538
0350 ด.ช. จิรัฎฐ์ พานทองสกุลชู ป.5 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 6 539
0573 ด.ญ. ทิพยรัตน์ สุขขี ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 15 540
0574 ด.ช. ศักรินทร์ เหมียเมือง ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 541
0679 ด.ช. ปกรณ์ ยอดผกา ป.6 เทศบาลวัดศรีทวี ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 0 542
0351 ด.ญ. อรวรา วนิชกีรติ ป.6 เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 542
0065 ด.ญ. สุพรรษา ขาวสนิท ป.5 วัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 543
0575 ด.ช. อยุทธ์ ชัยลอย ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 22 544
0352 ด.ญ. ธมลวรรณ ไหมละเอียด ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 29 545
0576 ด.ญ. กัญญารัตน์ หนูทองดี ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 21 546
0577 ด.ญ. ชัญญานุช ทองสร้าง ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 547
0680 ด.ญ. กรรณิการ์ มั่นยืน ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 548
0353 ด.ญ. ปัญณิกา สุขศรีนวล ป.5 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 549
0578 ด.ญ. ปวีณ์นุช นาคสิงห์ ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 550
0579 ด.ญ. วาสนา ถี่ถ้วน ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0 550
0354 ด.ญ. ภัทรศิริ ปรีชานนท์ ป.5 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 551
0580 ด.ญ. บุรัศกร ฟองมณี ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 552
0355 ด.ช. คชาทร ไทยเกื้อ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 20 553
0581 ด.ช. นิรุช ละอองวิจิตร ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 554
0770 ด.ญ. สกุลกาศจน์ พรหมราเวช ป.6 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 16 555
0356 ด.ญ. กนกนาถ สงค์ศรีอินทร์ ป.5 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 556
0582 ด.ช. ธนพล ธนาวุฒิ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 11 557
0161 ด.ช. ภควรรษ บุญรัตน์ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 0 558
0771 ด.ช. ชนานพ เหมทานนท์ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 559
0583 ด.ญ. รัตนาภรณ์ รอดสุด ป.6 เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 560
0357 ด.ญ. ปาณิสรา โชติกุลานนท์ ป.5 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 561
0584 ด.ญ. ปัทมาภรณ์ เขียวสุวรรณ ป.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 562
0358 ด.ช. ณฤดล ไชยฤทธิ์ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 22 563
0772 ด.ญ. กิติมาภรณ์ ช่วยสงค์ ป.6 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 19 564
0162 ด.ญ. ณัฐวดี แสนเดช ป.6 วัดบางพระ ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 20 565
0585 ด.ช. อภิสิทธิ์ จิตร์ผดุง ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 26 566
0359 ด.ช. วรรธนะ ณ สุวรรณ ป.5 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 567
0773 ด.ญ. วิมลณัฐ ท้ายวังมี ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 568
0163 ด.ญ. นันทิกา มณีรัตน์ ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 22 569
0360 ด.ญ. พิมพ์มาดา เสนแก้ว ป.5 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 570
0774 ด.ญ. กาญจนาพร เพ็ชรแก้ว ป.6 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 18 571
0164 ด.ญ. ศจีวิมล ทิมกลับ ป.6 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 572
0775 ด.ญ. รัตนากร อินทร์จันทร์ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 573
0165 ด.ช. อภิสิทธิ์ สังเกต ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 30 574
0776 ด.ญ. สุนัตตา จรุงจิตต์ ป.6 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 24 575
0777 ด.ช. ธาวัฒน์ บุญชู ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 576
0778 ด.ญ. สุกัญญา เสียงเพราะ ป.6 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 23 577
0166 ด.ญ. นัฐมล อิสมาแอล ป.6 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 578
0779 ด.ช. วราธร เมืองแดง ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 579
0167 ด.ญ. สุปรียา กระศัลย์ ป.6 วัดบางพระ ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 580
0780 ด.ญ. จินดาพร เพ็ชรเสน ป.6 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 16 580
0781 ด.ช. นราวิชณ์ มาศแสวง ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 581
0168 ด.ช. ศุภกิจ ไตรรัตนาพันธ์ ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 582
0361 ด.ญ. มนสิการ ชัยสิทธิ์ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 19 583
0782 ด.ช. ปริตดา ศรีเมือง ป.6 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 21 584
0169 ด.ญ. วรางคณา บุญญวงศ์ ป.6 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 585
0783 ด.ช. สพรชัย สันติอติรมย์ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 586
0170 ด.ช. ชนาธิบ สุวรรณขันธ์ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 22 587
0784 ด.ช. ณัฐชนนท์ นิพทรกิจ ป.6 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 16 588
0362 ด.ช. กบินทร์ ยกอิ่น ป.6 วัดเขา(วันครู 2501) ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 24 589
0785 ด.ญ. ฐิติมา เรืองอ่อน ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 590
0363 ด.ญ. อุมาพร สงค์ศรีอินทร์ ป.5 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 591
0171 ด.ญ. ธัญวรัตน์ เพชรแก้ว ป.6 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 592
0786 ด.ญ. ธัญวรัตน์ รามโฉม ป.6 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 16 593
0364 ด.ช. ธีรเมษฐ์ ทรรศนกุลพันธ์ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 26 594
0172 ด.ญ. สกุลทิพย์ จันทร์แสงศรี ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 595
0365 ด.ญ. กมลวรรณ ช่วยชู ป.6 วัดเขา(วันครู 2501) ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 25 596
0787 ด.ช. นันทวัฒน์ แก้วเต๊จะ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 597
0366 ด.ช. พิชัยยุทธิ์ เส้งโสด ป.5 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 598
0173 ด.ช. ชยากร ไชยจิตต์ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 26 599
0788 ด.ญ. ปัทมาพร สังข์ยอม ป.6 ฆังคะทวีศิลป์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 17 600
0174 ด.ญ. นงค์นุช แก้วกสิกรรม ป.6 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 601
0367 ด.ญ. มัสยา โอเดอร์เกอร์เกน ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 28 602
0066 ด.ช. ณัฐศักดิ์ พูนสิงห์ ป.6 เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 29 603
0067 ด.ช. ศราวุธ คำเศษ ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 31 604
0789 ด.ช. ณัฐวุฒิ วงศ์ประชา ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 605
0368 ด.ญ. สิราวรรณ ทองคำ ป.6 วัดเขา(วันครู 2501) ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 27 606
0175 ด.ช. นก มีพัด ป.5 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 607
0790 ด.ญ. สุชานาด ชัยนุมาส ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 608
0369 ด.ช. นัลทวัฒน์ ศิริสมบัติ ป.6 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 609
0068 ด.ญ. อัญชลีลักษณ์ กุลพิมาย ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 33 610
0791 ด.ช. เดชโดม คงไสยะ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 611
0069 ด.ญ. ปิยวรรณ ปั้นวงศ์ ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 612
0792 ด.ญ. ศศิธร ติรมรศ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 613
0176 ด.ช. ธนวัฒน์ อริยะพงศ์ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 0 614
0070 ด.ญ. พิมพ์ใจ นิลบุตร ป.5 วัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 615
0370 ด.ช. ราเชนทร์ ทองอยู่ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 27 616
0793 ด.ญ. ทัตนิชา ช่อชั้น ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 617
0177 ด.ช. วิทวัส เกตุแก้ว ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 618
0071 ด.ช. ธนกฤต ชูจินดา ป.6 เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 34 619
0371 ด.ญ. ธนธรณ์ เสรีรัตน์ ป.6 วัดเขา(วันครู 2501) ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 15 620
0794 ด.ญ. ชนินาด เกษรา ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 621
0178 ด.ช. เจษฎากร ใจเสนา ป.6 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 25 622
0072 ด.ช. ศรายุทธ เชื้อชั้น ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 17 623
0795 ด.ญ. มนรดา แต่นโยบาย ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 624
0372 ด.ช. พชรภณ ชื่นกลิ่น ป.6 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 625
0073 ด.ญ. ศศินิภา บุญมน ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 31 626
0796 ด.ญ. พิชานาถ คงผอม ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 627
0179 ด.ญ. ปุญญิสา สมจิตต์ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 27 628
0074 ด.ช. อิสริยะ รัตนแก้ว ป.5 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 629
0373 ด.ญ. ปัณฑิตา ทองทิพย์ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 20 630
0797 ด.ญ. อภิญญา ทองหยู ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 631
0075 ด.ญ. วรรณชนก วรรณทอง ป.5 วัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 4 632
0374 ด.ญ. ศจิณันท์ นวนกุล ป.6 วัดเขา(วันครู 2501) ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 18 633
0180 ด.ญ. ลักษิกา แก้วมณี ป.5 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 634
0798 ด.ญ. เกวริน ชัยศรี ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 635
0076 ด.ญ. บารมี บุญฑนาวงศ์ ป.6 เทศบาลวัดใหญ่ ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 0 635
0375 ด.ญ. ชุติมา รังวิเรนทร์ ป.6 เทศบาลวัดนาควารี หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 636
0181 ด.ช. นครินทร์ ระกำดวง ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 22 637
0799 ด.ช. ธนกฤต ขุนดำ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 638
0077 ด.ญ. กุลปรียา จาระวัลย์ ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 639
0376 ด.ช. นรเศรษฐ์ โนนใหม่ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 25 640
0800 ด.ญ. นิรชา ภู่นำโชค ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 641
0182 ด.ญ. กานต์ธิดา อิทธิฤทธิ์ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 22 642
0377 ด.ช. ธนวัฒน์ โสมปาน ป.6 วัดเขา(วันครู 2501) ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 20 643
0801 ด.ญ. พัชราภรณ์ เรณมาศ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 644
0378 ด.ญ. อริศรา พิบูลย์ ป.6 เทศบาลวัดนาควารี หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 644
0079 ด.ญ. ชลทิชา จันทร์แสงศรี ป.5 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 645
0802 ด.ญ. ฐิติพร เรืองศรี ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 646
0183 ด.ญ. พรจันทร์ ขุนเพ็ชร ป.6 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 22 647
0379 ด.ญ. รชนิศ วิจิตรจินดา ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 29 648
0080 ด.ญ. พิชชาภา ขันเงิน ป.6 เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 28 649
0184 ด.ช. กิตติศัดิ์ ชูสุวรรณ ป.5 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 650
0380 ด.ช. ศุภณัฐ เล่าสกุลสุข ป.6 วัดเขา(วันครู 2501) ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 22 651
0381 ด.ญ. น้ำเพชร ปรีชานนท์ ป.6 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 20 652
0803 ด.ช. ณัฐวุฒิ สุดหนู ป.5 หลวงครูวิทยา ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 21 653
0185 ด.ญ. กัญญ์วรา แซ่ด่าน ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 27 654
0382 ด.ญ. นฤมล ตุ่มทอง ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 23 655
0804 ด.ช. สุรชัย รามศรี ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 656
0186 ด.ช. ธีรวัฒน์ ดวงผุย ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 657
0805 ด.ญ. ญาตาวี ขำช่วย ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 658
0383 ด.ญ. วริศรา สุขจันทร์ ป.6 วัดเขา(วันครู 2501) ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 21 659
0384 ด.ญ. ณัฐณิชา ธาดาจันทร์ ป.6 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 29 660
0187 ด.ญ. รุ่งฤดี จิตนำเกียรติ ป.6 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 24 661
0806 ด.ญ. โสภิญา ฉิมวงศ์ ป.5 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 662
0385 ด.ญ. จินตนา สิทธิดำรง ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 23 663
0188 ด.ญ. ดวงกมล จันทร์แก้ว ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 0 664
0807 ด.ช. วิชยุตม์ เพิงมาก ป.6 เทศบาลปากพนัง ๒ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 20 665
0386 ด.ช. ภคพิชญ์ คงทองจีน ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 21 666
0189 ด.ญ. กัญญารัตน์ ชูสุวรรณ ป.5 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 8 667
0387 ด.ญ. ศุภิสรา ดำไสย ป.6 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 668
0190 ด.ญ. อรวรรณ ช่อผูก ป.5 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 8 669
0388 ด.ช. พงศ์ปณต หนูแก้ว ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 22 670
0389 ด.ช. ฝนดาว บรรจงสุทธิ์ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 13 671
0191 ด.ญ. ปิยะรัตน์ ศรีนุ่นวิเชียร ป.6 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 671
0390 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ศรีสุธรรม ป.6 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 672
0681 ด.ญ. กาญจนาพร วรินทรเวช ป.6 เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 25 673
0081 ด.ญ. อริสรา พรหมขน ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 32 674
0192 ด.ช. กฤษฎา หนูเชียร ป.5 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 675
0082 ด.ช. ชาคริต นาควรรณ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 25 676
0391 ด.ญ. สุณัฐชา โสภาประดิษฐ์ ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 677
0083 ด.ช. จีรวัฒน์ ไชโย ป.6 วัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 677
0392 ด.ญ. พรสวรรค์ สมชู ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 13 678
0084 ด.ญ. กัญญารัตน์ ภิรมย์รักษ์ ป.5 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 679
0193 ด.ญ. ฑิตฐิตา ลวณะมาลย์ ป.6 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 19 680
0085 ด.ญ. เพชรชมพู สุขบำเพ็ญ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 33 681
0393 ด.ช. มนต์พิภพ ศรีประภัศร์ ป.6 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 19 682
0194 ด.ญ. ตริษา ชัยสวัสดิ์ ป.5 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 683
0086 ด.ญ. เพชรรัตน์ สวัสดี ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 16 684
0394 ด.ญ. พัณณิตา ใจกระจ่าง ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 18 685
0087 ด.ญ. วิมลณัฐ ยอดพิจิตร ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 0 686
0195 ด.ญ. โสภิตา ห่อหุ้ม ป.5 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 686
0395 ด.ญ. ปรญาดา คำปล้อง ป.5 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 687
0088 ด.ช. สัมพันธ์ เมศใหม่ ป.6 วัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 7 688
0089 ด.ญ. นพวรรณ ทับเทพ ป.5 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 5 689
0396 ด.ช. กมลวัทน์ ฝอยทอง ป.6 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 690
0196 ด.ญ. วรินทรา อนุศิลป์ ป.5 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 690
0090 ด.ช. พงษ์ศธร เงินพรหม ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 26 691
0397 ด.ญ. มนัญชยา ดอกกฐิน ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 22 692
0091 ด.ญ. ณัฐกานต์ คงทองเอียด ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 23 693
0197 ด.ญ. กมลชนก หวังแก้ว ป.5 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 694
0092 ด.ญ. กิตติกมล วาดปะระ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 30 695
0398 ด.ญ. ปัญจมา กุมารจันทร์ ป.6 เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 12 696
0093 ด.ญ. พัชรี ศรีรอด ป.6 วัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10 697
0399 ด.ญ. กัญญารัตน์ คำปล้อง ป.5 เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 698
0400 ด.ช. นภสินธุ์ จีนประสม ป.6 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 24 699
0198 ด.ญ. ยุพารัตน์ สำราญเริญ ป.5 บ้านเกาะทัง ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 700
0199 ด.ช. อภิสิทธิ์ ห่อหุ้ม ป.5 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 701
0200 ด.ญ. ชนาธินาถ จันทร์เอียด ป.5 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 701
0094 ด.ช. นนทวัฒน์ ขาวคง ป.5 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 702
0095 ด.ญ. ขุณฑริก ผิวงาม ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 20 703
0096 ด.ญ. มาริษา อิ่มคูนอก ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 21 704
0097 ด.ช. สรายุทธ์ แซ่ลิ่ม ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 26 705
0098 ด.ญ. กันยารัตน์ ฉวยสาย ป.6 วัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 706
0099 ด.ญ. วราภรณ์ เสือแสง ป.5 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17 707
0100 ด.ญ. นุสลิน อิสลาม ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 29 708
0101 ด.ญ. อมรรัตน์ นพพล ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 20 709
0102 ด.ญ. วริศรา ศรีวงศ์แย้ม ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 27 710
0103 ด.ญ. พรธิพา ทองสุข ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 711
0104 ด.ญ. ขนิษฐา โพธิ์ศิริ ป.6 วัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 712
0105 ด.ช. ศรัณยู อมรชาติ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 31 713
0106 ด.ญ. ปัณฐิตา ณ สุวรรณ ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 19 714
0107 ด.ญ. กิ่งลดา บัวรัตนกาญจน์ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 34 715
0108 ด.ญ. อุมาภรณ์ ขำเกิด ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 716
0109 ด.ช. พีรวัฒน์ อินทะนัง ป.6 วัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 717
0110 ด.ช. ศษวรรษ หมื่นรักษ์ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 36 718
0111 ด.ญ. มนชรัตน์ คงวาริน ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 9 719
0112 ด.ญ. สุกัญญา เสมถิติ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 29 720
0113 ด.ญ. พัตธรา พิมพ์ทอง ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 721
0114 ด.ช. พัฒพงศ์ ช่วยรอด ป.6 วัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 722
0115 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ จิตสำรวย ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 34 723
0116 ด.ญ. รุ่งอรุณ จุลเกศ ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 15 724
0117 ด.ญ. ปัทมพร หวานดี ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 0 725
0118 ด.ช. ภาณุพงค์ แก้วสุกแสง ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 726
0119 ด.ญ. ปฐมพร สุคตะ ป.6 วัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 20 727
0120 ด.ญ. พัณจุฑา หนูเหมือน ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 0 728
0121 ด.ญ. ปริยชาต สุวรรณมุติ ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 9 729
0122 ด.ญ. พิมพ์ชนก ศรีวิชัย ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 34 730
0123 ด.ช. ธนศักดิ์ สุขแก้ว ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 19 731
0124 ด.ช. เชาวลิต สุขศรีเมือง ป.5 วัดบางพระ ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 21 732
0125 ด.ญ. ภัทรธิดา ศักรประธาน ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 27 733
0126 ด.ช. นัฐนนท์ รัตนพันธ์ ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 11 734
0127 ด.ช. ธนภัทร์ เกลี้ยงทอง ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 29 735
0128 ด.ญ. นุชนารถ วิสัตธะนาม ป.5 วัดบางพระ ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 736
0129 ด.ญ. สรารัตน์ รักขพันธ์ ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 23 737
0130 ด.ช. สุรวีร์ เรือนจันทร์ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 30 738
0131 ด.ญ. อทิตยา สมบูรณ์ ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 739
0132 ด.ช. กิตติพัฒน์ ทองสลัก ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 0 740
0133 ด.ญ. ชิราณี ฝอยทอง ป.5 วัดบางพระ ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 13 741
0134 ด.ช. ณัฐวุฒิ เพขรรัตน์ ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 742
0135 ด.ช. ทัตพงศ์ สุทธิวรา ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 26 743
0136 ด.ญ. บุษกร หนูพริบตา ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 13 744
0137 ด.ญ. เพ็ญพิสุทธิ์ โค้ววัชรากร ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 28 745
0138 ด.ญ. ธนีญญา บัวพันธ์ ป.6 วัดบางพระ ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 11 746
0139 ด.ญ. อังคณา นันทวงศ์ ป.6 บ้านโก้งโค้ง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 747
0140 ด.ญ. ยริษฐา อินทร์ใจเอื้อ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 30 748
0141 ด.ญ. ณัฐนิชา แก้วสนั่น ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 14 749
0142 ด.ญ. สุธาสิน อริยะพงศ์ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 27 750
0143 ด.ช. ธวัชชัย แก้วตาทิพย์ ป.6 วัดบางพระ ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 751
0144 ด.ช. ธีระศักดิ์ จิตถนอม ป.6 บ้านโก้งโค้ง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 751
0145 ด.ญ. นิโลบล เจียรมาศ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 30 752
0146 ด.ญ. รัชมุก สุชาติพงษ์ ป.5 เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 22 753
0147 ด.ญ. สิตานัน ประกอบบุญ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 24 754
0148 ด.ญ. ณัฏนรี ชุมสังข์ ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 27 755
0149 ด.ช. มรุพงศ์ แสงวิมาน ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 0 756
0150 ด.ช. ยุทธพิชัย ทองคำขาว ป.6 วัดบางพระ ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12 757
0151 ด.ช. ปพน คงเกตุ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 26 758
0152 ด.ญ. กนกวรรณ พรมมาตร ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 0 759
0153 ด.ช. วัฏจักร นาคแก้ว ป.6 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 760
0154 ด.ช. สิทธิเดช หนูทองแก้ว ป.6 วัดบางพระ ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 761
0155 ด.ช. กฤตเมธ ล้วนศิริ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 33 762
0156 ด.ช. สหภาพ สืบกระพันธ์ ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 21 763
0157 ด.ช. สุรินทร โอ่เรือง ป.6 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15 764
0158 ด.ช. ศุภศักดิ์ มลิพันธ์ ป.6 วัดบางพระ ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16 765
0159 ด.ญ. วริศรา จำเริญ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 30 766
0160 ด.ช. สุนทร ขาวคง ป.6 เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 767
0078 ด.ญ. จิตติญาภา กู้ก้องเกียรติ ป.6 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 29 768
 
พิมพ์เอกสารนี้
 
New Document