Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน เรียนภาคฤดูร้อน Summer Course
   
 
   เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล – ป.5 ทราบ ด้วยทางโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนใหม่ซึ่งทางโรงเรียนจะได้ปรับให้ไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนฤดูร้อน (Summer Couse) ในช่วงปิดภาคเรียน จึงขอสนับสนุนความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเรียนปรับพื้นฐานครั้งนี้คนละ 300.- บาท เริ่มเรียนตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 เมษายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. มีการสอบวัดผลเมื่อเรียนจบการปรับพื้นฐาน จึงเรียนมาเพื่อทราบ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2561
 
 
 
   
   
 
 
64 ถนนประชาวัฒนา ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง 
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ 0-7551-7182 
 
Copyright @ 2005 - 2008 WWW.PAKPHANANG2.AC.TH ; All Rights Reserved.