ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : การเปิดสอน "โครงการอบรมภาคฤดูร้อน (Summer Course)

รายละเอียด  : ด้วยโรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ มีนโยบายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนเกิดความรู้ด้วยตนเองและพัมนาตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข จึงได้จัดโครงการอบรมภาคฤดูร้อน Summer Course ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิชาการ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ และมีการเตรียมความพร้อมของนักเรียนใหม่ ซึ่งโรงเรียนจะได้ปรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการอบรมครั้งนี้จะมีการวัดและประเมินผลนักเรียนด้วย จึงขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครองในการเรียน โดยสมัครเข้ารับการอบรมได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 เมษายน 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ โทร. 075-517182 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (นักเรียนต่างสังกัดก็สามารถสมัครได้)

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ : 12 มีนาคม 2556
   
   
 
 
64 ถนนประชาวัฒนา ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง 
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ 0-7551-7182 
 
Copyright @ 2005 - 2008 WWW.PAKPHANANG2.AC.TH ; All Rights Reserved.