ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2556

รายละเอียด  : ด้วยโรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๙๓ รายการ เป็นเงิน ๔๕๒,๓๒๗.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
      ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
      ๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นว่านั้น
      ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแบ่งปันราคากันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
      กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสำนักงานบริหาร โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ สำหรับวันที่ ๒๒ , ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ, การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหลังเก่า)
      กำหนดเปิดซองเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปากพนังหลังเก่า)
      กำหนดเปิดซองสอบราคา (ใบเสนอราคา) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปากพนังหลังเก่า)

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ : 18 เมษายน 2556
   
   
 
 
64 ถนนประชาวัฒนา ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง 
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ 0-7551-7182 
 
Copyright @ 2005 - 2008 WWW.PAKPHANANG2.AC.TH ; All Rights Reserved.