ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำดื่้มสำหรับนักเรียน พร้อมติดตั้ง

รายละเอียด  : ด้วยโรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตกลงน้ำพร้อมติดตั้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียนพร้อมติดตั้ง
      ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
      ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร
      ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
      ๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
      ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นว่านั้น
      ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเทศบาล-
      ปากพนัง ๒ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแบ่งปันราคากันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
      กำหนดยื่นซองสอบราคา ก่อนวันเปิดซองสอบราคาภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสำนักงานบริหาร โรงเรียนเทศบาล ปากพนัง ๒ สำหรับวันที่ ๒๙ , ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปากพนังหลังเก่า)
      กำหนดเปิดซองเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปากพนังหลังเก่า)
      กำหนดเปิดซองสอบราคา (ใบเสนอราคา) วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปากพนังหลังเก่า)
      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ ณ ห้องสำนักงานบริหาร โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๕๑๗๑๘๒ ในวันและเวลาราชการ
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
      (นายมณี ฆังมณี) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒
      ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง
     

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2556
   
   
 
 
64 ถนนประชาวัฒนา ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง 
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ 0-7551-7182 
 
Copyright @ 2005 - 2008 WWW.PAKPHANANG2.AC.TH ; All Rights Reserved.